מועדון מטפחי היונים בישראל

מועדון מטפחי היונים בישראל
תקנון

1. המטרה
גידול וטיפול יוני בישראל ע"י מתן עזרה ועידוד לחברי העמותה בטיפוח יונים מכל הגזעים. קיום תערוכות, הרצאות, שיחות, הגשת ספרות, קשירת קשרים עם מגדלים בארץ ובחו"ל ופעולות אחרות כלשהן שיש בהן משום תועלת לנושא טיפוח היונים ולענייני החברים.

2. חברות
א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
ב. כל מטפח יונים העומד בדרישות התקנון של העמותה רשאי להתקבל כחבר העמותה, כפוף לכללים האמורים כדלקמן.
ג. קבלת חבר תהיה ע"י רוב של 75% מחברי הועד, וכנ"ל הפסקת חברות של חבר בעמותה.
ד. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען, ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה ותקנונה ידוע לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראת התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ה. החליט הועד לקבל חבר לעמותה, תתחיל חברותו בתקופת מועמדות בת שנה אחת וזאת מתאריך ששילם את דמי הכניסה ודמי חבר.
ו. בגמר תקופת המועמדות תיערך הצבעה בהנהלה על קבלת או אי-קבלתו של החבר לעמותה.
ז. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה: הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
ח. חבר העמותה והמועמדים זכאים להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
ט. הועד רשאי לקבוע דמי-חברות תשלומם יהיה חובה על החברים.
י. פקיעת החברות בעמודה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעבור התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. הוצאת חבר מן העמותה
א. חבר אשר לא שילם דמי חבר במועד הנקוב ולא יעשה כן לאחר חודש מיום קיבל אזהרה לעשות כן, יובא בפני הועד אשר יחליט על המשך חברותו בעמותה.
ב. חבר אשר נוהג בניגוד לתקנון העמותה, תנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו בנידון. יובא עניינו בפני הועד, שיהיה רשאי להחליט על הוצאתו מחברות בעמותה.
ג. הועד יוכל להוציא חבר מהעתומה אם הורשע בפלילים וניתה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפני האסימה הכללית.
ד. חבר אר הועד החליט על הוצאתו מן העמותה, רשאי לערער על החלטה זו בפני האסיפה הכללית תוך 30 יום מתאריך ההחלטה על הרחקתו. ערער החבר הוצאתו מן העמותה תדחה עד לאחר האסיפה הכללית אשר תדון בעניינו ותקבל החלטה ברוב רגיל.

4. האסיפה הכללית
יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד והיא תתכנס לפחות אחת לשנה.
5. אסיפה כללית תכונס ע"י הועד. תינתן הודעה לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ויצויינו היום, השעה וסדר היום של האסיפה.

6. האסיפה הכללית הרגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד, תחליט על אישורם, ותבחר חברים לועד ולועדת הבקורת, ותקיים בחירות במידת הצורך.

7. א. אסיפה כללית לא תפתח אם לא ינכחו לפחות עשרה חברים. אם נוכח מניין זה בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
ב. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תדחה האסיפה בעתיים ותיהיה חוקית בכל מספר נוכחים.

8. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

9. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנות אלה דרשו רוב אחר לקבלתן: היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

10. א. לשינויים בתקנון וערעורים על החלטת הועד דרוש רוב של לפחות 75%

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

12. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת של הגוף המבוקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

13. הועד
מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משבעה.
א. הועד יהיה מורכב משבעה חברים כאשר מתוכם ייבחר יו"ר, גזבר, מזכיר והאחרים חברי ועד.
ב. קביעת התפקידים בועד תתבצע ע"י חברי הועד.
ג. בחירת הועד תיהיה אחת ל3 שנים.
ד. חבר הועד יפסיק חברותו מסיבה כל שהיא, ימונה תחתיו חבר חדש, לועד בתוך 30 יום וזאת ע"פ קביעת חברי הועד.
ה. חבר הועד חייב להיות חבר בעמותה - הפסקת חברות בעמותה משמעותה המיידית הפסקת חברות בועד.
ו. בסמכות הועד לפרסם מפעם לפעם תוספות לתקנות לצורכי קידום ענייני העמותה.
ז. חבר יוכל להבחר לועד רק לאחר 3 שנות חברות ו/או ע"י החלטה מיוחדת של ועד העמותה.
ח. החלטות הועד תתקבלנה ברוב רגיל של חברי הועד.
ט. חתימות יו"ר העמותה והמזכיר בצרוף חותמת העמותה תחייבנה את העמותה.

14.
א. הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר חבר חדש: חבר ועד יוצא, יוכל להיבחר לועד החדש.
ב. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לועד: חבר הועד יחדל לכהן אם הוזכר פסול דין.

15.
א. אם נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של עמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה: עד למינוי זה, רשאים הנותרים או הנותן להמשיך לפעול כועד.
ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנוצרים ו/או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד יושב למלא תפקידיו.

16. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

17. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים: היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצבעה: החלטת כל חברי הועד פה אחד, יכולות להתקבל גם שלא בישיבת הועד.

18. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו.

19. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

20. ועדת הביקורת
הוראת תקנות 12 עד 17 יחולו, בשיניים המחייבים, גם על ועדת הביקורת. ניהול ענייני הכספים על ידי גזבר העמותה אשר ייבחר מתוך חברי הועד ובפיקוח היו"ר והועד. כל הכנסה כספית או הוצאה כספית חייבת בדיווח וברישום עפ"י נוהלים מקובלים, אחת לשנה בעת האסיפה השנתית יימסר לחברים דו"ח כספי ממצה. הוצאת כספים מכספי העמותה תהיה בחתימת שניים מתוך שלושת ממלאי התפקידים הבאים: יו"ר, גזבר, מזכיר.

21. הכנסות העמותה
הכנסות העמותה תתקבלנה ממיסי הכניסה של החברים החדשים. מהמיסים השנתיים המשתלמים ע"י כל חבר העמותה אחת לשנה. בגובה שיקבע מידי פעם בפעם ע"י הועד (להלן - דמי חבר) מהרצאות, מכירת טבעות, מתנות ודומה או מתשלום מיוחד שעליו יוחלט מדי פעם בפעם לקידום מטרה ייחודית. חברות בעמותה תהיה לאחר תשלום דמי כניסה ו/או דמי חבר שנתיים, דמי החבר ישולמו ע"י החברים עד ראשון לאוקטובר בכל שנה. חבר שלא ישלם דמי חברות, יאבד חברותו בעמותה.

22. תערוכות
העמותה תשאף לקיים תערוכת יונים כללית בחג החנוכה או בסמוך לו.

23. שיפוט
שיפוט היום יתבצע בעיקרו ע"י שופטים, חברי העמותה כאשר השאיפה היא להביא לכל תערוכה כללית, שופט בינלאומי אחד לפחות מחו"ל. השופטים מתוך חברי העמותה ייקבעו ע"י הועד עפ"י קריטריונים שיקבעו בנפרד.

24. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.

25. פורקה העמותה ולאחר שניפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים, יעברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

26. העמותה רשאית, באסיפה כללית להחליט על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ושצויין בניתנה הודעה על פירוקה של 21 ימים מראש לכל חברי העמותה בדבר פירוקה.
 
הוספה למועדפים
מונה מבקרים:2157795  מונה צפיות:3024282
כניסה לניהול